Bij budoclub Hajime krijgen kinderen, maar ook volwassenen, de broodnodige lichaamsbeweging. Onder goede begeleiding leren hoe ze op een verantwoorde manier hun lichaam kunnen gebruiken en de conditie op peil houden. Waarom denken wij dat juist judo daar zo geschikt voor is? Wanneer we judo met andere sporten en bewegingsactiviteiten vergelijken, dan valt een aantal zaken op:

In judo staat het stoei-element sterk op de voorgrond.
De judosituatie is een van de weinige plaatsen waar stoeien is toegestaan. Dat komt omdat daar aan strikte (veiligheids)regels is onderworpen, waardoor het stoeien mogelijk is zonder dat men daarbij elkaar (of het meubilair) beschadigt. Het kind kan dus in het judo z'n natuurlijke behoefte om te stoeien bevredigen.

In judo is er sprake van direct lichamelijk contact.
Bij de meeste andere bewegingsactiviteiten is direct lichamelijk contact niet toegestaan. Dit maakt dat judo voor wat betreft de specifieke lichaamsbeleving en het bewegen een heel eigen karakter heeft. De ervaring die men daarmee opdoet, moet daarom als een waardevolle aanvulling gezien worden t.o.v. de (meeste) andere bewegingsactiviteiten. Vanuit dit oogpunt zou judo dan ook een plaats kunnen hebben binnen het bewegingsonderwijs op de scholen.

Judo kent een duidelijke structuur.
De regelstructuur van het judo is duidelijk en eenvoudig: de regels zijn strikt en simpel, de situatie van één tegen één is overzichtelijk. Met andere woorden: bij het judo komen weinig complexe sporttechnische en tactische regels kijken. Dat maakt dat judo toegankelijk is voor iedereen.

Judo kent sterk omlijnde gedragsregels (discipline).
In het judo zijn de gedragsregels duidelijk omschreven. Er is een zekere mate van discipline, die gebaseerd is op wederzijds respect. Deze vorm van discipline zou op de (lange) duur een positief effect kunnen uitoefenen en uiteindelijk kunnen leiden tot zelfdiscipline.

In judo is sprake van een noodzaak tot samenwerken.
In het judo kun je niet zonder elkaar. Je bent voortdurend op elkaar aangewezen: je hebt elkaar nodig om te oefenen, je leert van elkaar en je helpt elkaar. Je bent daarbij verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.

Judo is een veelzijdige bewegingsactiviteit.
Het zal duidelijk zijn dat men van een sport die uit eenzijdige bewegingen bestaat (bijv. schaatsen) minder leert dan van een veelzijdige sport. Hoe veelzijdiger een sport is, hoe meer effect deze kan hebben op de algemene bewegingsmogelijkheden.

Judo heeft een veelvormig karakter.
Judo heeft niet alleen een veelzijdig, maar ook een veelvormig karakter, doordat het verschillende verschijningsvormen kent. De meeste sporten kennen alleen de wedstrijdvorm (en daarvan afgeleide vormen), waarbij het om winnen en verliezen gaat. In judo gaat het echter niet alleen om winnen, ook het spelen en het tonen spelen een belangrijke rol.

Wat levert dit allemaal op?

We kunnen de effecten als volgt onderverdelen:

  • Sport motorisch: technische, tactische en conditionele bekwaamheid.

  • Sport sociaal: omgaan met elkaar en samenwerken, omgaan met agressie en discipline.

  • Sport reflexief: nadenken over sportsituatie en sportgedrag, en naar jezelf kijken.